Cele działalności Fundacji Notum

 

1. Działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony zasobów przyrodniczych.

2. Działalność na rzecz ochrony zasobów oraz dziedzictwa narodowego i kulturowego.

3. Działalność w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierania działalności oświatowej i wychowawczej a w szczególności wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej.

4. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

5. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego w tym wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja ludności.

6. Działalność na rzecz opieki i aktywizacji ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

8. Promocja kultury, w szczególności, w zakresie promocji literatury, historii, filozofii, teologii, myśli politycznej i ekonomicznej.

9. Propagowanie zasad etyki w życiu politycznym, gospodarczym i administracyjnym oraz działanie na rzecz jego przejrzystości

10. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.

11. Propagowanie wartości demokratycznych oraz wspieranie działań obywatelskich.

12. Działalność na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia społeczeństw, narodów i państw a w szczególności narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Sprawozdania finansowe

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

Sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji Notum

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

sprawozdanie za rok 2021